Körpermusik-Regensburg

Bewegte Musik - Musik in BewegungKÖRPER.  MUSIK.

SPIELEN.  LACHEN.  BEWEGEN.  ENTDECKEN.  SINGEN.  TANZEN.

VERBINDEN.  TEILEN.  WACHSEN.   ERSCHAFFEN.  LAUSCHEN.

RUHEN.  LOSLASSEN. WEINEN.   ATMEN.     SPÜREN. 

                                                                                 KÖRPER.  MUSIK.